Tagarchief: linkedin

Eerste uitkomsten Taskforce leegstand Stadshart Lelystad

Lelystad – Een aantal weken geleden heeft de gemeente het initiatief genomen om een Taskforce leegstand op te richten. Samen met vertegenwoordigers van o.a. de BIZ en de BKL is gekeken wat partijen gezamenlijk kunnen doen om de leegstand te bestrijden en het stadshart weer een beweging de goed kant op te laten maken.

Er zijn drie leegstand strategieën bedacht, namelijk voorkomen, behandelen en genezen. En die strategieën zijn voorzien van mogelijke acties. Acties waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.

Uitkomsten laatste onderzoeken rond het Stadshart
In het Masterplan werd al onderkent dat het belangrijk is dat het stadshart een compactere kern gaat krijgen. Concentratie in plaats van groei. Met de realisatie van de Promesse zijn grote winkelketens naar het Stadshart gehaald, die de door de consumenten aantrekkelijk worden gevonden. In de laatste onderzoeken rond het Stadshart is te zien dat de afvloeiing naar Almere en Dronten lager zijn geworden, omdat het grootste deel van die winkels nu ook in Lelystad te vinden zijn. Wat echter ook uit deze onderzoeken naar voren komt is dat de bijzondere winkeltjes, horeca en sfeer nog steeds worden gemist. Als ondernemers moeten stoppen en de eigenaar de panden niet onmiddellijk verhuurd krijgt ontstaat bovendien het risico van een negatieve spiraal. Tijdelijke invulling kan helpen die spiraal te voorkomen.

Leegstand strategieën
De Taskforce heeft voor het stadshart een aantal leegstandsstrategieën opgesteld en daarbij ook concreet een aantal maatregelen benoemd. Het betreft de volgende strategieën:

Voorkomen: in kansrijke (deel)gebieden inzetten op behoud en versterking aantrekkingskracht, door beheer, management, marketing en evenementen en het voeren van consistent en consequent detailhandelsbeleid ten aanzien van nieuwe detailhandelsmeters.
Behandelen: leegstand (tijdelijk) oplossen door bijvoorbeeld invullen lege etalages, pop-up stores en tijdelijk verhuur.
Genezen: leegstand structureel aanpakken door actieve herinvulling of (ruimte voor) transformatie.

Uitkomsten winkelacht met bijbehorende strategie
Voor het Stadshart is geconstateerd dat de winkelacht (Promesse, Dukaatplein, Kroonpassage, Stadhuisplein, Neringpassage en de Wissel) de strategieën ‘voorkomen’ en ‘behandelen’ kunnen worden toegepast. De maatregelen die bij deze strategieën horen kunnen op korte termijn worden ingezet en houden daarmee de winkelacht aantrekkelijk. Hierbij wordt ingezet op behoud en versterking aantrekkingskracht door het oplossen van leegstand middels gerichte acquisitie en realisatie van pop-up stores en pop-up horeca en het stimuleren van winkels door mogelijkheden te bieden voor startende ondernemers op het gebied van een winkel op proef, huurincentives of omzethuur. Het voorkomen van leegstand door overleg met detailhandelaren over bedrijfsopvolging, herfinanciering of huurprijsonderhandeling.

Indien in de winkelacht de leegstand toch structureler van aard is moet dit tijdelijk opgelost worden door bijvoorbeeld het invullen van lege etalages door detailhandelaren en/of het plaatsen van raamstickers of digitale interactieve displays. Voor de winkelacht is er ook gesproken over het verplaatsen (ruilverkaveling) van bepaalde winkels naar andere plekken in het stadshart. Het biedt de mogelijkheid om winkels te clusteren zo te thematiseren om daarmee het Stadshart in het totaal te versterken.

Uiteraard geldt voor de winkelacht dat het belangrijk is dat er evenementen en promoties worden georganiseerd door ondernemers en gemeente zodat de beleving en attractiviteit van het Stadshart verder wordt vergroot. Dit kan op korte termijn worden georganiseerd en de maatregelen hebben een groot effect.

Uitkomsten overige gebieden Stadshart met bijbehorende strategie
De overige gebieden (Neringpassage, de Waag, en aanloopstraten zoals Stadhuisstraat en Poststraat) komen in aanmerking voor de strategie genezen. De leegstand moet structureel worden aangepakt door actieve transformatie. Vastgoedeigenaren worden gestimuleerd om op straatniveau of complexniveau nieuwe vastgoedconcepten te initiëren. Overig winkelleegstand wordt ingevuld met woningen, ruimte voor startende bedrijven, creatieve bedrijvigheid (maakindustrie), broedplaatsen, coworking spaces en / of tentoonstellingsruimten. Bij gebrek aan medewerking van eigenaren kan worden gedacht om een leegstandsverordening in te voeren.

Taskforce leegstand Stadshart
De Taskforce is een denktank die op basis van lokale kennis en trends een bijdrage levert aan oplossingen tegen de leegstand en voor de verbetering van de beleving van het Stadshart. Deze denktank bestaat naast de gemeente uit een afvaardiging van de BIZ de BKL en de lokale gamechanger Peter Krol.

Advertenties

10 tools voor de marketing en communicatie van vastgoed: Positionering, branding en festivalisering. [update]

1. Conceptontwikkeling
‘Conceptontwikkeling is een product, thema of idee tot leven wekken, zodat het meer tot de verbeelding spreekt en meer zeggingskracht heeft. De vakdisciplines die meedoen aan zo’n project werken samen, vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het geheel is – na conceptontwikkeling – meer dan de som der delen.’

2. Branding
‘Brand is the promise, the big idea, and the expectations that reside in each customer’s mind about a product, service or company. People fall in love with brands, trust them, develop strong loyalties to them, buy them, and believe in their superiority. The brand is shorthand. It stands for something.’

3. Business Partnering
‘Business Partnering is de ontwikkeling van een succesvolle, langdurige, strategische relaties tussen klanten en leveranciers, op basis van het bereiken van de beste resultaten en duurzaam concurrentievoordeel.’

4. Storytelling
‘Storytelling is de vorm waarin mensen van nature communiceren. Verhalen zijn daarom een krachtig en effectief communicatiemiddel om uw visie en strategie uit te dragen naar relevante doelgroepen.’

5. Community
‘Het creëren van een Community is gericht op het versterken van de gemeenschap tussen individuen binnen een regionaal gebied (zoals een gebouw) of met een gemeenschappelijk belang.’

6. Social Media
‘Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.’
Tools: facebook, twitter, Linkedin, Youtube, blog, emailmarketing ea.

7. Traditionele marketing
Doen we hier nog aan?

8. Festivalisering van de marketing
‘Festivals en evenementen zijn laagdrempelig voor het publiek en het dient als ontmoetingsplek voor ondernemers en professionals en het kan een belangrijke rol spelen in de promotie van het merk, de locatie en het gebied.’

9. Virale Marketing (via @EmilieVlieger )
‘Virale marketing is een marketingtechniek die probeert met behulp van bestaande sociale netwerken de bekendheid van een merk te vergroten (of positieve associaties te bewerkstelligen) op een manier die te vergelijken is met een virale epidemie. Het lijkt op mond-tot-mondreclame versterkt door het internet, waardoor snel en goedkoop een groot aantal mensen bereikt kan worden.’

10. Co-Creatie (via @wiebederidder)
‘Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.’

De Plaspoelpolder – Rijswijk – aantrekkelijker en levendiger.

De Plaspoelpolder in Rijswijk heeft veel leegstand, tot wel 23% van de kantoorpanden staat leeg. Ondernemers en gemeente werken samen om de leegstand in de Plaspoelpolder terug te dringen. Middels een serie van bloggen wil ik mijn visie op de Plaspoelpolder met jullie delen. Deze blog is een eerste van een reeks.

Diversiteit
De Plaspoelpolder is een zeer goed bereikbaar bedrijventerrein en kantorengebied maar wordt gekenmerkt door een eenzijdig aanbod: bedrijvigheid. Wil je een interessant leefmilieu creëren is een fijnmazige diversiteit van gebruiksfaciliteiten die elkaar wederzijds ondersteunen, zowel economisch en sociaal

Volgens Jane Jacobs zijn er voorwaarden waar aan moet worden voldaan om een bruikbare grootstedelijke diversiteit tot stand te brengen en dat planning stedelijke vitaliteit kan creëren. De straat en stoep is daar 1 van.

Straten en stoepen zijn de belangrijkste openbare ruimtes van een stad. Trottoirs, mensen die er gebruik van maken tezamen met de gebruiksfaciliteiten die er aan grenzen maken de stad levendig. De Plaspoelpolder kent geen aantrekkelijke straten:

  
Beelden: Google Streetview

20-Minute Walk
In mijn vorige blog ‘De 20-Minute Walk’ schreef ik al over de TED Talk van Kent Larson. Ook de Plaspoelpolder is zo’n compacte stedelijke cel (rode cirkel) met een radius van 1 mile = 20 minuten lopen.

Binnen deze stedelijke cel moet een diversiteit aan functies ontstaan. Begonnen kan worden om bestaande gebouwen open en bereikbaar te maken vanaf de straat. Op straatniveau kan een scala aan gebruiksfaciliteiten ontstaan: werken, wonen en winkelen.


Een voorbeeld uit Den Haag.

De toekomst van het winkelen: re-inventing retail.

Deze blog is bedoeld als aanzet voor een strategiebepaling (praatstuk). De strategie heeft betrekking op de positionering en bereik van de winkel en het online aanbod van je winkel.

Het gaat om de kunst van het bij elkaar krijgen van de fysieke winkel (de bricks) en het online aanbod en de online marketing (de clicks). ReBuild.nu is actief aan beide kanten van dit spectrum: ontwikkeling van vastgoedconcepten en marketing via social media en andere media kanalen.

Achtergrond
Winkels kennen zware tijden. Vanwege de crisis gaan klanten consuminderen. Kopen op internet is een volwaardig alternatief, de concurrentie neemt daarom toe. Retailondernemers zijn aan zet om te bepalen hoe zij het nieuwe winkelen invullen en de consument boeien. In een gevecht op diverse fronten ligt de kern van hun toekomst.

De handel richt zich meer op het individu of groepen van individuen met specifieke wensen en behoeften. Terwijl retailers nog altijd komen met “veel van het zelfde” is de consument op zoek naar maatwerk. Ze willen invloed hebben op wat de retail hen te bieden heeft en het gevoel hebben dat producten speciaal voor hen gemaakt zijn

De consument zal voor zijn aankopen een kanaal kiezen welke voor hem het meest geschikt of wenselijk is. Er moet op gelet worden dat alle details en prijzen van de producten op alle kanalen consistent zijn. Het monitoren van de reacties van klanten en de conversie van de omzet van elk kanaal is van belang voor de Return On Investment (ROI) van de gebruikte middelen.

Multichannelstrategie, cross retailing en een affiliate- en collaboratiestrategie zijn nodig om aan de wensen van de klant te voldoen. Het beantwoorden van deze vraag is lastig. ReBuild.nu kan samen met u en onze partners deze vraag beantwoorden.

Positionering van uw winkel
Uw winkel is de specialist in NL op het gebied van uw product. Dit moet tot uiting komen in de naam, het logo en de uitingen op internet en marketingtools maar ook in de winkelbeleving. Met als doel: de verblijfskwaliteit en –duur verlengen in de winkel maar ook op de diverse online kanalen (website, webshop en facebookpagina).
De positionering is pad-afhankelijk:

Pad 1. Uw naam en brand
– De naam van winkel en het ontwikkelen van de brand (positionering, doelgroep, kernwaarden, product)
– Concurrentieanalyse in NL
– Implementatie

Pad 2. De Locatie
– De winkel als Flagship
– Winkelbeleving en winkelkwaliteit
– Aan de slag met de werknemers: het advies en aankoop als evenement

Pad 3. Website – webshop
– De website als ‘Ultimate brand statement’
– Usability van de website (ook mobiel)
– Werken aan: traffic > conversieratio > orderwaarde > klantretentie

Pad 4. Marketing campagnes
– Google Adwords
– Affiliate marketing
– E-mail / nieuwsbrief campagne
– Social media: facebook, twitter en blog (content, community en communicatie)

Pad 5. Mobiel
– App: op het gebied van serious gaming of als extra verkoopkanaal (webAPPshop)

 

Een tijdelijke bestemming voor de Waagdek in het Lelystadshart – Lelystad?

Op 20 september was ik aanwezig op de slotconferentie van de Creative City Challenge*. 

‘Het congres vond plaats in het creatieve stadsgebied van Groningen: het Ebbingekwartier. Daar heeft het oude Gasfabriekterrein een tijdelijke inrichting en ontsluiting gekregen. Het ‘Open Lab Ebbinge’, onderdeel uitmakend van deze creatieve zone, fungeert als nieuwe broedplaats voor de creatieve economie en is een praktijklaboratorium voor nieuwe vormen van tussentijdse architectuur, stedenbouw en nieuwe milieus voor creatief ondernemerschap en voor ontmoeting van ideeën.’

Op deze toekomstige bouwlocatie worden de mogelijkheden van tijdelijk ongebruikte stadslocaties onderzocht. De ambitie is om te groeien tot een tijdelijk dorp waar een unieke mix is van creatief ondernemerschap en een bruisend programma. De strategie is om een toekomstige gebruik uit te proberen en om de loop naar een bepaald gebied te stimuleren.

De Waagdek als Open Lab?
De Waagdek in het Lelystadshart ligt er verlaten bij. De nieuwbouwplannen zijn opgeschort, sloop ligt op de loer. Een tijdelijke invulling kan een kans zijn om te experimenteren in nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling. Waar het een belangrijke bijdrage kan zijn voor toekomstige ontwikkelingen (- placemaking).

Enkele ideeën:

Urban Skool (idee is helaas niet van mezelf)
Activiteiten op het gebied van Graffiti, Straatvoetbal, Freerunning, Breakdance en grotere (muziek) evenementen gericht op jongeren.
Samenwerking kan worden gevonden met Underground en lokale supportersverenigingen en dansscholen.

Urban Farming
Urban Farming is the practice of cultivating, processing, and distributing food in or around a village, town, or city.‘ bron: wiki.

Drive-in Bioscoop
Motor uit, film aan. Op een zwoele zomeravond naar de film ? Ja zeker, maar dan wel op een bijzondere manier…..
Ook inspringend op de actualiteit: Utopolis zegt huur op van bioscoop – Agora wil uitbreiden met filmvertoningen.

*Het project ‘Creative City Challenge’ is een congres, van gemeente Groningen, waarbij een internationale delegatie in gesprek gaat over uitdagingen en hindernissen die komen kijken bij de creatieve invulling van tijdelijke en tussentijdse stedenbouw. www.g3c.nl 

‘Shared Space’ op de Zuigerplasdreef – Lelystad.

Op 11 juli heb ik al eens geblogd over de gescheiden infrastructuur in Lelystad (kijk hier). Via een blog kwam ik op een interessante pecha kucha terecht van Barry Wilson die ik jullie niet wil onthouden: ‘Improving our City Streets

Steden in de US laten automobilisten en voetgangers elkaar op een intuïtieve manier met elkaar omgaan. Met een radicale make over worden straat oppervlakken verhoogd tot hetzelfde niveau als de troittoirs. Opstanden worden geëlimineerd, bomen, planten en voetgangers krijgen het domein terug wat eens van de automobilist was.

Automobilisten en voetgangers worden verwacht hun intelligentie en observatievermogen te gebruiken om veilig te functioneren in de multi functionele omgeving. De nieuwe aanpak – ‘Shared Spaces’ – wordt in diverse steden geïmplementeerd en komt zelfs uit Nederland overwaaien.

Zuigerplasdreef
Met de aanleg van het Groene Carre heeft de Zuigerplasdreef tussen de Houtribdreef en het Lelystadshart zijn functie grotendeels verloren. Het is minder druk en dat vertaald zich in een verkleining van het asfaltoppervlak (van 2 x 2 naar 2 x 1 banen).

Dit gedeelte van de Zuigerplasdreef is uitermate geschikt voor herprofilering van de weg en het gebied. Een ‘Shared Space’ initiatief kan een belangrijke stap zijn om het gebied Schans – De Veste op een verantwoorde wijze te koppelen aan de wijk Pampus en Damrif.

Een voorbeeld van een inrichting:
 
Bestaande situatie Zuigerplasdreef vs nieuwe situatie

De Kustrifbrug, de Zandbankbrug en de Centrumbrug kunnen komen te vervallen, oversteken worden gelijkvloers uitgevoerd. De nieuwe uitvoering van de Zuigerplasdreef kan een aanjager zijn voor herontwikkeling van het gebied De Meent naar wonen.

Beleving in het winkelcentrum als basis voor ‘Het Nieuwe Winkelen’

Retail2020.nl en hetnieuwewinkelen.org en andere organisaties onderscheiden diverse trends in Het Nieuwe Winkelen. Zie voor een compleet overzicht mijn blog van 17 juli ‘40 trends van Het Nieuwe Winkelen’. Trends hebben een sterke focus op individuele retailers.

Echter, met een focus van de retailer op de eigen winkel zal je het uiteindelijk ook moeilijk krijgen tegenover de bol.com’s, Zalando’s en Wehkamp’s in de wereld. Het gemak van bijv. online bestellen en bezorgen is zeker een onderdeel wat retailers op orde moeten krijgen maar het onderscheidend vermogen van de retailer zit in de fysieke locatie en zijn omgeving.

Niet alleen de beleving in de winkel maar het optimaliseren van de belevingskwaliteit van de omgeving (in casu het stadscentrum) speelt een belangrijke rol bij het positioneren van het winkelgebied en de diverse winkels.

‘Een binnenstad heeft immers verschillende kenmerken: een warenhuis, speciaalzaken, parkeergarage’s en een schone en prettige omgeving, markten of speciale acties. … De belevingscomponent doet zeker mee, vooral op het punt van horeca, cultuur, bereikbaarheid en sfeer. Het valt op dat het bij de belevingscomponent niet in hoofdzaak gaat om winkels. De perceptie van cultureel aanbod draagt bij aan de waarde van een binnenstad; en niet te vergeten aansprekende horeca in een aantrekkelijke setting van pleinen en sfeervolle architectuur.’ (J. Haringsma Vastgoedmarkt april 2011, p28-29)

De componenten ‘functie’ en ‘beleving’ blijken ertoe te doen. Onderscheidend vermogen (in de aanwezigheid van zelfstandige ondernemers) en kleinschaligheid zijn belangrijke waardekenmerken van een binnenstad.

Het uiteindelijke doel van retailer, vastgoedeigenaren, gemeenten (in casu de citymarketeer) en aanwezige horeca, musea, theater, bioscopen en poppodia ed. moeten zijn: ‘het creëren van een voor de consument interessante en onderscheidende mix van branches en retailers, diverse horeca, voorstellingen op het gebied van kunst en cultuur en bijzondere evenementen’ om zodoende meer bezoekers te trekken (naar het stadscentrum) en de verblijfsduur van deze bezoekers te verlengen. Onderlinge samenwerking is een vereiste waarin gezamenlijk de consument wordt verleidt om zich in het winkelcentrum te vertoeven.

Hier een tweetal voorbeelden van Beleving in het stadscentrum.

1. Self-playing piano takes song requests via tweets
Stanley is the world’s first social, interactive piano player, taking suggestions from Twitter during Seattle’s Capitol Hill Block Party.
Stanley, een zelfspelende piano met een twist. Muziekliefhebbers tweeten hun verzoekjes naar @stanleypiano en via een moderation tool worden de verzoeken gefilterd en in de wachtrij geplaats.

Stanley is live te bewonderen op het festival Capitol Hill Block Party of via de livestream.

Klik hier voor het volledige artikel.

2. Go ZIP Lining across NYC this summer
New York City unveils a unique attraction for thrill-seekers who want to enjoy the city from a whole new vantage point.

Gemonteerd door Fantasy World Entertainment, is de 160-meter lange zipline 30 meter boven de East 17th Street en Park Avenue South geplaatst.

Klik hier voor het volledige artikel.