Tagarchief: conceptontwikkeling

Drie broedplaatsconcepten en hun toepassing in Lelystad.

In veel gebiedsontwikkelingen zijn creatieve broedplaatsen katalysatoren van ontwikkeling. Wordt een broedplaats opgestart, dan zal het gebied nieuwe bezoekers krijgen, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt. Onbekend maakt immers onbemind.

Steden besteden meer en meer aandacht aan de ontwikkeling van broedplaatsen. Zo is in Amsterdam al jaren Bureau Broedplaatsen actief. De organisatie ondersteunt middels advies en subsidies ondernemers bij het opzetten van broedplaatsen. Ook in Lelystad is in 2009 in het stadsdeel Warande de broedplaats De Barak gestart waarmee wordt beoogd de wijk een culturele identiteit te geven middels kunstprojecten.

Creatieve broedplaatsen blijken een sociale, economische of culturele effecten te hebben op zijn omgeving mits hier actief op gestuurd wordt in de programmering van activiteiten en samenstelling van gebruikers en functies (Verschoor 2009).

In interviews met broedplaatsgebruikers kwam bovendien naar voren dat de grootte (in m2), de functie  (mate van commercialiteit) en de locatie de programmatische mogelijkheden kunnen verruimen en beperken en daardoor van grote invloed zijn op de invulling van de broedplaats. Iedere context is anders en vraagt (dus) om andere eigenschappen van de creatieve broedplaats; om een andere stedelijke waarde.

Met dit als uitgangspunt heeft Verschoor drie broedplaats concepten ontwikkeld met ieder hun eigen, op de context afgestemde stedelijke waarde: Expose, Interact en Attract.

  • Expose is een broedplaats waar volop mogelijkheden worden geboden om de cultuurproductie te presenteren aan bezoekers. Het zijn de woonmilieus in en direct rondom het centrum waar Expose het beste gedijt.
  •  In Interact staat de interactie tussen de broedplaatsgebruikers en de buurt met zijn bewoners centraal. De waarde van Interact is in wijken met een lage sociaal economische status en met veel stadsvernieuwingsprojecten.
  • Attract is een broedplaats voor extreem extraverte creatieve bedrijvigheid en diverse (culturele) publieksfuncties die gezamenlijk een sterk imago op kunnen bouwen en  publiek trekken. Attract is geschikt voor leegstaande kantoren locaties en leegstaande industriële locaties (bedrijventerreinen).

De drie concepten toegepast in Lelystad:

= In het stadscentrum en de kustzone dreigt een verarming van het voorzieningenaanbod omdat de kosten voor woon- en werkruimte, kleinere winkels of galeries te hoog is. Expose kan een exclusief en innovatief voorzieningenaanbod bieden.

= De Zuiderzeewijk, de Kamp / Wold en de binnenstedelijke bedrijventerreinen (Gildehof, Kempenaar, Jol, Meent en Griend) zijn geschikt voor Interact broedplaatsen als de ondernemers en kunstenaars worden verbonden aan wijkbelangen.  Zo wordt de bestaande monofunctionaliteit van de buurt doorbroken, levendigheid gecreëerd en de interactie met de omwonenden opgezocht.

= Broedplaats Attract is, vanwege de aantrekkende werking op bewoners en bezoekers, geschikt in de (deels verlaten) wijken Noordersluis, Lelycentre en Oostervaart (niet op de kaart). Het karakter en imago van de in onbruik geraakte terreinen veranderen wat ten goede komt voor toekomstige ontwikkelingen.

Advertenties