22 initiatieven die in Nederland zijn genomen om de leegstand te verminderen.

Nederland kent de hoogste kantoorleegstand in Europa. Aan het begin van dit jaar stond gemiddeld vijftien procent van alle kantoren leeg. In heel Nederland worden initiatieven genomen om de leegstand praktisch op te lossen. In deze blog een opsomming van 21 maatregelingen die gemeente, provincie of organisaties ondernemen om de leegstand op te lossen.

1.       Organiseren van een fotowedstrijd
Woerden – Stichting Groene Hart organiseerde in Oktober j.l. een fotowedstrijd over de leegstand van bedrijfspanden,winkels en bedrijfsterreinen.

2.       Leegstand tweedaagse
Leeuwarden – In Leeuwarden vindt een leegstand tweedaagse plaats. Dit is een initiatief van Stichting RestRuimte, PIT (Platform Initiatieven Tijdelijkheid) en Novides (netwerkorganisatie voor duurzame transformatie – spinoff van de UT Twente) uit Twente. In het collectief zitten verschillende disciplines rondom vernieuwende planologie: architecten, (digitaal) ontwerpers, stedenbouwkundigen, gemeenschapsbouwers.

Zij gaan 2 keer per jaar 2 dagen naar een stad om daar een verkenning te doen naar de mogelijkheden van leegstand. Binnen twee dagen doen zij voorstellen waar de stad direct profijt van heeft. Als relatieve buitenstaanders kunnen zij met hun kennis en ervaring rond leegstand, een mooie bijdrage leveren. Door het activeren van leegstaande gebouwen en terreinen, en hier de Leeuwarders bij te betrekken, willen zij ervoor zorgen dat het gebied nieuwe betekenis voor de stad krijgt

3.       Stimuleringssubsidie
Hoogeveen – Het CDA-Hoogeveen komt donderdag 7 november met een amendement op de begroting 2014-2017. Met het amendement wil het CDA geld (€20.000) vrij maken voor de aanpak van leegstaande panden in het centrum van Hoogeveen en dorps- en wijkcentra. Het CDA stelt voor om het geldbedrag beschikbaar te stellen, om bijvoorbeeld startende ondernemers of vernieuwende initiatieven te ondersteunen met een beperkte stimuleringssubsidie.

Ook ondernemers van buiten de winkelcentra zouden gebruik kunnen maken van het geld als zij willen verhuizen naar leegstaande panden in de centra.

Assen – Met de starters- en de gevelrenovatiesubsidie wil de gemeente een impuls geven aan drie straten in het kernwinkelgebied van Assen, waar sprake is van toenemende leegstand. De gemeente kiest voor een brede benadering. De ondernemers krijgen behalve een starterssubsidie ook professionele ondersteuning door een team van experts. Zij geven de ondernemers tips en adviezen op het gebied van onder andere financiën, management, marketing en communicatie. Daarnaast is onder leiding van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel een visie voor het gebied gemaakt.

4.       Rode loper op bedrijventerrein
Groningen – De gemeente wil de rode loper uitleggen voor bedrijven en ondernemers. Dit om de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in de stad te verbeteren. Het stadsbestuur wil de leegstand op bedrijventerreinen terugdringen met een vraaggericht aanbod. De gemeente wil de regels versoepelen.

5.       Tijdelijk gebruik van leegstaande panden
’s-Hertogenbosch – Het  ‘leegstandproject’ is VOLOP  biedt kunstenaars, vormgevers en industrieel ontwerpers gedurende drie maanden een leegstaande panden in het centrum. Het BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) ondersteunt de kunstenaars hierbij, de ABS (Atelier Beheer Stichting) beheert het pand en CCC organiseert de verbinding, samenwerking en overall coördinatie. Door dit concept in verschillende (leegstaande) panden uit te zetten, ontstaat een kunstenaarsestafette waarmee zowel kunstenaars, pandeigenaren als de stad hun voordeel doen.

De onafhankelijke stichting CCC (City Change Center) is erin geslaagd een serie gesloten winkels te heropenen. Dit lukte en lukt nog steeds door op een bijzondere manier om te gaan met de kwestie van leegstand.   De belangrijkste partijen in de stad, die bij het vervelende probleem rond leegstand zijn betrokken, zijn rond de tafel gekomen. Onder regie van het CCC is voortvarend gewerkt aan concrete oplossingen. “Het succes  is afhankelijk van de medewerking van velen”, zegt CCC-projectleider Maruja Gutierez. Pandeigenaren, winkeliers, makelaars, de gemeente: allemaal zijn ze bij deze nieuwe aanpak betrokken. Inmiddels zijn  er al tien winkels heropend of voorzien van nieuwe activiteiten.

Utrecht – Utrecht krijgt een eigen Stadsmakelaar. De stadsmakelaar gaat zich bezig houden met tijdelijke initiatieven in de gemeente Utrecht. Deze initiatieven moeten ontplooid kunnen worden in leegstaande gebouwen of braakliggende terreinen.

6.       Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen
Limburg – De provincie een helpende hand uitsteken, te beginnen met het organiseren van Limburg – netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Daarbij gaat het behalve gemeenten bijvoorbeeld ook om banken,makelaars.investeerders en het Midden-en Kleinbedrijf.

De bijeenkomsten moeten leiden tot vernieuwende ideeën en oplossingen. Ook kunnen succesvolle projecten tegen winkelleegstand besproken worden

7.       Steunmaatregelen kleine winkels
SP Nederland – Gemeentes mogen via brancheringsbeleid kleine winkels een eerlijke kans geven. Gemeenten mogen kleine winkels helpen via lagere lasten of huursubsidies. Daarnaast moet voorkomen worden dat prestigeprojecten zoals shopping malls of weidewinkels worden gebouwd die de leegstand elders alleen maar vergroten en voor kleine winkels vaak te duur zijn.’

8.       Aanstellen kwartiermaker
Zierikzee – Er moet een ‘kwartiermaker’ aangesteld worden, die de leegstand van de winkelpanden in Zierikzee gaat aanpakken. De Christenunie heeft gekeken hoe Terneuzen met die leegstand omgaat. Daar is iemand aangesteld, die zich alleen bezig houdt met het vinden van nieuwe gebruikers. De partij denkt bijvoorbeeld aan startende ondernemers.

9.       Nieuwe verhalen voor leegstand
De Uitgeverij van Leegstand biedt gebouwen zonder perspectief nieuwe verhalen. Schrijvers worden ingezet om verlaten panden tijdelijk te beheren. De verhalen die zij schrijven zijn een nieuwe droom voor leegstaande ruimtes die lang zonder fantasie zaten. De ideeën en verbeeldingen van de auteurs worden gepubliceerd in het publieke domein en openen deuren naar toekomstig gebruik.

10.   Terugschroeven plancapaciteit en regionale aanpak, meer regelgeving om leegstand aan te pakken en OZB verhogen
Regio Groene Hart – Oud-minister Liesbeth Spies drong in haar speech aan op zuinig ruimtegebruik, het terugschroeven van de plancapaciteit en een regionale aanpak van de leegstand. Jelmer Vierstra pleitte voor meer regelgeving van het rijk om de leegstand aan te pakken; ook zouden gemeenten de ozb voor bedrijven moeten verhogen als zij panden meer dan twee jaar leeg laten staan.

11.   Concept Store tegen Leegstand binnenstad
Enschede – Concept store’s, hippe winkels waar jonge ontwerpers de mogelijkheid hebben hun product te presenteren. In Enschede zitten nu zo’n tien creatievelingen, van kleding, tot tassen, tot lp’s en zelfs een fiets worden in de winkel verkocht. De eigenaar van het pand vraagt in ruil alleen de rekening voor gas, water en licht te betalen.

12.   Pop-up stores als mogelijkheid voor leegstand
Leeuwarden – Pop-up stores als mogelijkheid voor leegstand

Antwerpen – Vrijdag openen in het Centraal Station zes pop-up shops. De tijdelijke winkeltjes komen er om de grote leegstand in de galerij rond de spoorhal tegen te gaan. Voka Antwerpen-Waasland schaart zich mee achter het initiatief en geeft de ondernemers een financieel steuntje in de rug. In zes van de tien leegstaande panden komen nu tijdelijke winkeltjes, zoals onder meer een hippe skateshop, een retro-design meubelwinkel en een paar boetieks met unieke handgemaakte kledingstukken.

13.   Ombouwen kantoren tot appartementen
Nieuwegein – Nieuwegein probeert de leegstand in kantoren onder meer tegen te gaan door ombouw van de panden tot appartementen te stimuleren. Vanaf 2010 is per jaar 20.000 vierkante meter kantoorruimte onttrokken aan de leegstand.

Het college van B en W startte in 2010 met een gecoördineerde aanpak voor de kantorenleegstand. Er kwam een plan van aanpak met meerdere sporen. Het eerste was het besluit om geen nieuwbouw van kantoren meer toe te staan, behalve in de binnenstad. Het tweede spoor betrof het aanpakken van de leegstand, enerzijds door het onttrekken van ruimte aan leegstaande kantoren voor andere functies, anderzijds door nieuwe ondernemers aan te trekken. Het derde spoor kenmerkt zich door de gebiedsgerichte aanpak voor de wijk Merwestein.

14.   Openen van een galerie in een leegstaande winkel
Tynaarlo – Ondernemers in Vries gaan de strijd aan tegen de leegstand van winkelpanden in het dorp. De Vriezer Ondernemers Vereniging wil dat winkelpanden een invulling krijgen, door er bijvoorbeeld een galerie in te vestigen.

Tiel – Kunstenaars gaan Tiel opploppen met kunstetalages en kunstwinkels.

Amsterdam – EXIT ART AMSTERDAM betekent: een plek waar kunst rechtstreeks van de kunstenaar te koop is, zonder commissie van derden. De betrokken kunstenaars zijn wisselend aanwezig en geven graag een toelichting op de gevarieerde collectie. Het creatieve ‘tijdelijke’ gebruik inspireert kunstenaars om in relatie met de ruimte hun werk in wisselende vorm tentoon te stellen. EXIT ART AMSTERDAM is een praktische invulling aan de intentie/gemeentelijke missie om creatief ondernemerschap en innovatie te bevorderen.

15.   Tijdelijke ruimte via Makelpunt
Lelystad – Lelystadse organisaties en particulieren die een tijdelijke ruimte zoeken in het Stadshart van Lelystad kunnen voortaan terecht bij MakelpuntLelystad.nl. Het Makelpunt bemiddelt in tijdelijke verhuur van winkel- en kantoorpanden voor initiatieven zoals pop-up stores. www.makelpuntlelystad.nl

16.   Aanpak uitstraling openbare ruimte, compacte binnenstad (herbestemming) en instellen vereveningsfonds.
Hengelo – De Markt moet een andere, ‘warmere’ bestrating krijgen. Dat is een van de voorstellen uit een manifest van de CDA-fractie om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Het CDA wil naar een compactere binnenstad met aantrekkelijke looproutes. De huidige aanloopstraten, zoals Marktstraat en Drienerstraat, zouden steeds meer een woonfunctie moeten krijgen. Om ondernemers te stimuleren naar het kernwinkelgebied te verhuizen zou de gemeente hen financieel tegemoet moeten komen via een ‘vereveningsfonds’. Verder zou kunnen worden overwogen na een leegstand van meer dan twee jaar de bestemming van het betreffende pand verplicht te wijzigen van bijvoorbeeld winkel- of kantoorbestemming naar woonbestemming.

Veenendaal – In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de infrastructuur en daardoor is het ondanks de veranderde markt in de binnenstad goed om te verblijven.

17.   Functieverandering winkelpanden: bedrijfs- en kantoorunits
Sittard – Geleen – De gemeente Sittard-Geleen start een proefproject om de functie van leegstaande winkelpanden te veranderen in de aanloopstraten van de twee stadscentra. Uit onderzoek blijkt dat leegstand in de directe periferie van de centra het best bestreden kan worden, door een winkelpand om te vormen in bedrijfs- en kantoorunits voor starters en zzp’ers.

Door een functieverandering kunnen leegstaande winkels ingevuld worden door bijvoorbeeld dienstverleners als accountants, juristen en adviesbureau’s, creatieve beroepen, galeries, een enkel gezondsheidscentrum, bureau’s actief op het terrein van cultuur en maatschappelijk werk en dergelijke.

Om de beoogde functieverandering mogelijk te maken zullen verbouwingen en dus investeringen nodig zijn. De gemeente ondersteunt de pandeigenaren bij de plan-, uitvoering- en exploitatiefase. Zo zijn inmiddels de bestemmingsplannen aangepast om de functieverandering mogelijk te maken. Ook zijn er (onder bepaalde voorwaarden) subsidiemogelijkheden. Omdat de individuele situatie van de pandeigenaren nogal kan verschillen – denk aan leeftijd en aan financiële armslag – wil de gemeente in haar ondersteuning maatwerk bieden.

Losser – De Losserse raadsfractie Burgerforum heeft een nieuwe visie gepresenteerd voor het behouden en versterken van de winkelfunctie in de diverse kernen.  Burgerforum verwacht op basis van onderzoek dat er gezocht moet worden naar andere invulling voor een deel van de leegstaande winkels, bijvoorbeeld als flexwerkplekken of ombouw naar woningen.

18.   ‘Gebruik leegstand winkel in Nijmegen voor ambacht’
Nijmegen – Elrie Bakker, landelijk voorzitter van het Hoofdbedrijf­schap Ambachten, vindt dat leegstaande panden in de Nijmeegse binnenstad ingezet moeten worden als werkplaats voor ambachtelijk werk. ‘Hier moet de jeugd weer het echte vakhandwerk te zien krijgen om enthousiasme te kweken voor het werk van de fiet­senmaker, tandtechnicus, schoen­hersteller of webdesigner.’

19.   Leegstand? Vraag wat de buurt wil!
Utrecht – Leegstand is de grootste zorg voor de ondernemers. De Ondernemersvereniging Biltstraat begon een actie waarbij ze de buurtbewoners vragen wat ze nu missen in hun straat.

“We hebben het eigenlijk afgekeken van een actie in New Orleans. Daar was na de orkaan Katrina natuurlijk heel veel leegstand. Door op stickers op leegstaande panden te schrijven wat je graag wilde dat er zou komen kon goed worden gepeild waar behoefte aan was in de buurt,” Als we straks een goed beeld hebben wat de buurt hier voor een winkels wenst kunnen we daarmee naar de Kamer van Koophandel. Die kunnen monitoren of er geïnteresseerden zijn.

20.   ‘Binnenstad van de toekomst’
Veghel – Met het project ‘Veghel achter digitale stadsmuren’, dat met name de eigen inwoners moet verleiden lokaal te winkelen, probeert de gemeente de leegstand te bestrijden. Alle zintuigen worden daarbij ingezet. Wat Veghel neerzet, moet ‘de toekomst van de detailhandel in binnensteden’ worden.

Lichtstraat

Een belangrijk (afgelopen vrijdag geopend) onderdeel van het plan is een door Philips bedachte interactieve licht- en geluidsomgeving, die naast de verbeterde groenvoorziening de openbare ruimte opnieuw vorm moet geven. Het Steegje, waarlangs veel mensen het centrum bereiken, is uitgerust met een ‘interactief lichtgordijn’. “Door sensoren lopen geluid en licht met de mensen mee.

Digitale benadering

De digitale wereld kan uiteraard niet genegeerd worden; de opkomst van het internetwinkelen is immers een factor bij de leegloop van centra. Daartoe is door de ondernemers een gezamenlijk e-commerce-platform opgezet. “De ondernemers zijn bezig gezamenlijk een website te vullen waar ze hun productbeleving laten zien. Studenten van de ROC helpen ze daarbij; er is steeds een student gekoppeld aan een ondernemer als E-buddy.” Begin 2014 komt er ook een Veghel Centrum App.

Veenendaal – Met het project Nieuwe Winkelen probeert Veenendaal de toename van leegstand te voorkomen. Het gaat ook om het behoud van wat Veenendaal te bieden heeft. We zitten nu in de pilotfase, consumenten merken er nog weinig van. Maar winkeliers en vastgoedeigenaren zijn positief. Met het project wordt de aandacht vergroot van de winkelbeleving van consumenten en er worden spelelementen in het winkelen toegevoegd, onder meer via apps en smartphones”

21.   Offensief tegen leegstand in winkelcentrum – Herverkaveling
Velserbroek – De lokale Kruidvat-vestiging aan het Vestingplein zal verhuizen, is de bedoeling. De drogisterij wordt ondergebracht in enkele naast elkaar gelegen winkelpanden die al enige tijd niet meer in gebruik zijn. Als het Kruidvat-filiaal daadwerkelijk verkast, kan dat de weg vrijmaken voor een aanzienlijke uitbreiding van het plaatselijke Dekamarkt-filiaal.

22. Voor de goede Zaak!
Groningen – Het project Voor de goede Zaak! wil met professionele adviezen winkeliers die het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven. Daarvoor hebben de Rabobank, internetondernemer Gerlof Bos, accountant Gjald, reclamebureau Dizain, de Kamer van Koophandel, Drents ondernemer van het jaar Bea Kortwijk, Learnit Trainingen, ondernemer en winkeldeskundige Jacques Hartog, mystery shopping specialist Store Support, interieurontwikkelaar Vorm Martini zich aangesloten. Ieder zal de deelnemende detaillisten met raad en daad bij staan.

Hoe komt uw winkel in aanmerking? Voorwaarde is dat u een zelfstandig ondernemer bent en geen deel uitmaakt van een keten. U heeft een prachtzaak, maar kan in deze moeilijke tijden wel een steuntje in de rug gebruiken. Om eindelijk (goed) het internet op te gaan. Of om uw administratie up to date te krijgen, een training voor uw personeel dan wel een nieuwe blik op de inrichting van uw zaak. Het zit allemaal in het pakket als u tot de tien genomineerde detaillisten in Drenthe en Groningen behoort. Voor de finalisten ligt een jaar lang deskundige adviezen klaar.

Advertenties

2 Reacties op “22 initiatieven die in Nederland zijn genomen om de leegstand te verminderen.

  1. Pingback: Retail nieuws week 46 - Kooplust retail blog

  2. Pingback: 11 Stories You Need To Know Today! #leegstand | peterkrol

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s